الدكتورة التي أبهرت الجميع في الجامعة ولقائها بالعميد …

الدكتورة التي أبهرت الجميع في الجامعة ولقائها بالعميد …

قصة حقيقية رائعة جداً … ************************************* في كليه الطب جامعة الإسكندرية تدخل الدكتورة المدرج .. الدكتورة : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جميع الطلبة بصوت واحد : و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته . الدكتورة : ازيكم عاملين ايه ؟ كل عام و انتم بخير . النهارده أول يوم دراسي في…

مطلوب مدير ومشرف ومدخل بيانات  وموظف استقبال بالامارات راتب مجزي جدا
|

مطلوب مدير ومشرف ومدخل بيانات وموظف استقبال بالامارات راتب مجزي جدا

مطلوب فى التخصصات التالية لوظائف بالامارات مطلوب مدير ومشرف ومدخل بيانات وموظف استقبال  الاعلان لسة جديد من نص ساعة بالظبط ألحق قدم بسرعة وظائف تسهيل الشارقة 2024 المتاحه : مطلوب مدير . مطلوب مشرفون. مطلوب محاسبون. مطلوب موظف موارد بشرية. مطلوب مندوب. مطلوب موظف استقبال. مطلوب موظف إدخال بيانات. مطلوب مهندس نظم معلومات. وظائف تسهيل…

Pampering Your Pet: Care Essentials for Happy and Healthy Fur Babies

Pampering Your Pet: Care Essentials for Happy and Healthy Fur Babies

Our pets are not just animals we keep at home; they are our companions, confidants, and beloved family members. Much like human beings, they deserve to live a life filled with love, comfort, and good health. Pampering your pet is not just about indulging them in treats or stylish accessories—it’s about understanding and fulfilling their…

The Importance of Exercise for Dogs: Tailoring Routines for a Happy, Healthy Pup

The Importance of Exercise for Dogs: Tailoring Routines for a Happy, Healthy Pup

The familiar sight of a dog bounding through a park or alongside their owner is not just a picture of joy but also one of essential health. Just as regular exercise is a cornerstone of our well-being, it’s just as vital for our canine companions. But how much exercise does your dog actually need? And…

What’s on Your Dog’s Plate: Unraveling the Canine Diet Mystery

What’s on Your Dog’s Plate: Unraveling the Canine Diet Mystery

What we feed our beloved pets is a puzzle as complex as it is critical. Just like humans, dogs need a balanced diet to thrive. But the question remains – what really constitutes a ‘balanced’ canine diet, and how can pet owners decode the numerous options available? From kibble brands lining the shelves to the…

What is the Best Exercise for Dogs? Unlocking the Secrets to Canine Fitness

What is the Best Exercise for Dogs? Unlocking the Secrets to Canine Fitness

Dogs, our loyal companions, thrive on activity and physical engagement. Much like us, they require regular exercise to maintain their health and well-being. But what constitutes the best exercise for dogs? With a multitude of breeds, each with its own set of characteristics, discovering the perfect routine for your pooch can seem like an exploration…

The Paws-itive Effects of Balanced Dog Diets: A Comprehensive Guide

The Paws-itive Effects of Balanced Dog Diets: A Comprehensive Guide

Our furry friends aren’t just pets; they’re family. And like any responsible pet parent, ensuring they receive a balanced and nutritious diet is crucial to their well-being. A well-fed dog is a happy dog, complete with a wagging tail and boundless energy that’s ready for adventures. But how do we define ‘balanced’ when it comes…

How to Make Your Pet Emotional: Nurturing a Deeper Connection

How to Make Your Pet Emotional: Nurturing a Deeper Connection

The human-pet bond is often incomprehensibly deep. For many of us, our pets are not just animals we care for; they are our extended family, our confidants, and sometimes our emotional support. Understanding and nurturing the emotional landscape of our furry, feathery, or scaly friends can lead to a bond that’s not only stronger but…

Nurturing Noses and Paws: Care Essentials Every Pet Owner Should Know

Nurturing Noses and Paws: Care Essentials Every Pet Owner Should Know

In the delightful chaos of barks, meows, and the pitter-patter of tiny feet, pet care often becomes synonymous with love. For those who are fortunate to be welcomed into the world of pet companionship, their furry friend quickly becomes a central figure in their life. However, love alone cannot sustain the health and happiness of…

Understand Your Furry Companion’s Nutritional Journey: A Guide for Pet Parents

Understand Your Furry Companion’s Nutritional Journey: A Guide for Pet Parents

Ensuring that our beloved pets receive the right nutrition is at the core of their well-being. However, the needs of our furry friends are not static, they evolve significantly over the course of their lives. This is an aspect of pet care that often requires closer attention, understanding, and sometimes, adjustments that mirror our own…